Forum Könyvkiadó Intézet

Bíró Tímea: Hosszú | Könyvbemutató és kiállítás

2021. június 20., 17.00 óra, Gion Nándor Emlékház, Szenttamás

Bíró Tímea: Hosszú | Könyvbemutató és kiállítás

Várady Tibor: Népellenes mosoly | Könyvbemutató

2021. június 22., 18.00 óra, Óbecsei Népkönyvtár

Várady Tibor: Népellenes mosoly | Könyvbemutató

Mák Ferenc: Cicelle virágoskertjének díszei | Könyvbemutató

2021. június 17., 18.00 óra, Zentai Alkotóház

Mák Ferenc: Cicelle virágoskertjének díszei | Könyvbemutató

Bíró Tímea: Hosszú | Könyvbemutató és kiállítás

2021. június 17., 18.00 óra, Juhász Erzsébet Könyvtár, Topolya

Bíró Tímea: Hosszú | Könyvbemutató és kiállítás

Elhunyt Patócs László író, szerkesztő, kritikus, újságíró

(1986–2021)

Elhunyt Patócs László író, szerkesztő, kritikus, újságíró

Hász Róbert az idei Herceg János-díjas

A díjat a Dunatáji Herceg János Nap keretében adják majd át

Hász Róbert az idei Herceg János-díjas

Lélekharang

Bálint Sándor

Bálint Sándor e kötete a Magyar Szóban az 1980-as évek végétől egészen a múlt év végéig megjelent vagy éppen különböző okokból meg nem jelent kéziratait: cikkeit, vezércikkeit, karcolatait, a népességfogyással kapcsolatos alapos elemzéseit, szülőfaluja iránti ragaszkodással teli írásait, erdélyi úti jegyzeteit tartalmazza. <div>A szerző hosszú évekig volt a Magyar Szó igazgatója, fő- és felelős szerkesztője, a Kilátó című kulturális és irodalmi melléklet vezetője, s mint ilyen, természetesen részt vett – éppen a legnehezebb időszakban – az egyetlen napilapunkért folytatott küzdelemben, ugyanakkor újságírói munkássága is figyelemre méltó. Lélekharang című kötetében megjelent írásai erről az emlékezetes küzdelemről (is) szólnak. </div><div>E könyv egy nagyon bonyolult korszak emlékeinek, küzdelmeinek hiteles felidézésén túl segítségére lehet, hasznos tanulságul szolgálhat, a kisközösségünk sorsáért aggódóknak, kisközösségünkért cselekedni is szándékozóknak. Mert nem csak lélekharangjaink vannak, amelyek „a meg nem született gyermekekért, az elvándorlókért és értünk, itt maradottakért” szólnak – vannak nekünk haza hívó harangjaink is (ahogyan egyik írása címében Bálint Sándor mondja), amelyek a kötet mottójául választott Ady-idézet értelmében a bennünk rejtőző szép ország megtartására és elemelésére szólítanak minket. Mármint azokat, akiknek még jelent valamit a harangszó.&nbsp;<span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">(Dudás Károly)</span></div><div><br></div>

Bővebben
Lélekharang

Népellenes mosoly

Várady Tibor

<div>Ez már a negyedik kötet, amelyet a szerző&nbsp;a család több mint százhúsz éves ügyvédi irodájának&nbsp;csodával határos módon megőrzött&nbsp;periratai alapján írt. Ezúttal is a hajdan virágzó,&nbsp;mára már eltűnő bánáti közösségek „irattárból&nbsp;való történeteit” kelti életre, amelyeknek, fogalmaz&nbsp;egy helyen a szerző, „néha elfogynak az&nbsp;emlékezethordozói” is, és a fennmaradás küszöbére&nbsp;érkezett a magyar emlékezet is.&nbsp;Az egykori jogi esetekből irodalmi szövegek&nbsp;születnek – ezekben jelen van a történelem és&nbsp;egy elfelejtett világ. Egy már nem létező bánáti,&nbsp;soknyelvű, sokkultúrájú és -hitű közösség&nbsp;„Nagy Története” személyes „kis történetekből”,&nbsp;egyéni cselekvésvilágokból bontakozik ki. Időben&nbsp;a történelem „nagy hevületei”, a második&nbsp;világháború alatti és utáni években vagyunk.&nbsp;A bánáti táj eleven emberekkel népesül be, a&nbsp;múlt belehelyeződik a kisemberek apró-cseprő,&nbsp;mindennapi történeteibe. A szerző azonban&nbsp;nemcsak dokumentál, de emlékezik és konstruál&nbsp;is, s ő maga is a múltértelmezés és emlékezet&nbsp;szereplőjévé válik.&nbsp;A <i>Lederer-ügyek</i> című írását egyszerű családtörténetnek&nbsp;is nevezhetnénk, de ennél jóval&nbsp;több: arról szól, milyen durván lép be a történelem&nbsp;az emberek személyes életébe. Mi lesz&nbsp;a sorsa egy holokausztot túlélt régi bánáti birtokos&nbsp;dinasztiának egy olyan korban, amikor a&nbsp;korábbi jó tettek, az elszenvedett üldöztetés a&nbsp;semmibe vész. A szerző visszahozta a semmibe&nbsp;veszett múltat, és ez a visszahozott valóság valóban&nbsp;izgalmas olvasmány. (A. SAJTI Enikő)</div>

Bővebben
Népellenes mosoly

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

35 éven aluli szerzők részére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Duna menti életünkről

Silling István

<div>Silling István <i>Duna menti életünkről</i> című kötetében állandó kutatási területe, Nyugat-Bácska, azon belül Kupuszina népéletének sajátos vonásairól készült tanulmányait gyűjtötte össze. A négy fejezetbe csoportosított néprajzi írásokban többek között az elődökről esik szó, akik munkásságukkal megalapozták a néprajzkutatást a vidéken; továbbá a nyugat-bácskai magyarok sorskérdéseiről a 20. Században. Értekezik a vándoréletről is, ami valamikor meghatározta a kupuszinaiak sorsát. Társadalomnéprajzi tekintetben fontos fejezetet képez a rokonsággal kapcsolatos szokásrend, az emberélet fordulóihoz kapcsolódó ételhordás és egyéb szokásainak vizsgálata. A nyugat-bácskai Kupuszina mellett a vallásos népélet felderítése Silling István munkásságának másik súlypontja, amit a kötet utolsó fejezete láttat e kötetben.</div>

Bővebben
Duna menti életünkről

Cicelle virágoskertjének díszei

Mák Ferenc

<div>A Délvidék magyar irodalma a XVIII. század végén, a XIX. század elején &nbsp;<span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">született meg az elnéptelenedett vidék honfoglaló írástudóinak a tollából –&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">úgy, hogy többségük minden bizonnyal nem ismerte a középkori, XIV–XVI.&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">századi előzményeket. Tetten érhető tehát az a pillanat, amikor már érdemes&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">szólni a korábban még oly felettébb idegen táj, a meghódított, de lassan művelésbe&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">vont parlag nyomán kelt érzésekről. Polgárrá kellett válnia ahhoz a&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">táj emberének, hogy a munkája nyomán anyagi és erkölcsi értékekkel fölruházott&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">föld és hegyvidék, folyó és vízpart, erdő és liget a lélek belső tájain is&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">derűt és fényt nyerjen, félteni érdemes legyen. Hogy kellő megindultsággal&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">nevezze végre otthonának a szülőföldjét. Hogy tisztán érezze, honnan indult&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">el, ha távoli vidékekre utazott, és hová tért meg, ha a közösségének javát&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">szolgálva hazatért. Kellett lennie egy pillanatnak, amikor a polgár úgy érezte:&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">a művelésbe vont sivár ugar anyagi és szellemi igényeinek immár biztos&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">alapja; olyan alap, ahol minden álmát és elképzelését megvalósíthatja, tervét&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">és jóindulatát kiteljesítheti úgy, hogy azzal egyszersmind a nagy közösség,&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">a haza üdvét is szolgálja. Miért lenne hát oly szemérmetesen rejtegetni való&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">a szülőföld és a haza írói, irodalmi szolgálata a Délvidéken? Miért lenne szégyenletes&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">egy sután hangszerelt vers (mert másutt ügyesebbek?), egy rosszul&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">befejezett elbeszélés (mert másutt mélyebb a lelki kötődés?), egy torzóban&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">maradt történeti tanulmány (mert másutt elevenebb az elmúlt századok emléke?),&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">és miért teszünk röstelkedve mérlegre minden XIX. századi délvidéki&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">műalkotást, intézményt, könyvet vagy iskolateremtő szándékot? Sem a táj,&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">sem a lélek, sem az alkotói kedv nem sivárabb a Délvidéken más kultúrtájak&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">megőrzött, megbecsült és évszázadok múltán hagyományként tisztelt értékeinél.&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">És a megalkotott világ tágassága is ugyanazzal a jószándékkal mérhető,&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">mint a magyar haza mindig és folyton újrateremtett égtájainak mindegyike.</span></div>

Bővebben
Cicelle virágoskertjének díszei

Hogyan veszejtsük el a vámpírt

Borislav Pekić

<div>Zseniális párhuzamos történet: egy &nbsp;<span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">volt Gestapo-tiszt évtizedek múltán&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">visszatér egy dalmáciai kisvárosba,&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">egykori szolgálati helyére, és megidézi&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">élete nagy „sakkjátszmáját”, amelyben&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">értelmiségi felbuzdulásból megpróbált&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">szembeszegülni a hírhedt titkosrendőrség&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">óriási gépezetével. Emlékei nyomán,&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">szarkasztikus humorral fűszerezett&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">élethelyzetek és egy bomlott elme&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">meditációi során betekintést nyerünk&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">a Gestapo filozófiájába, félelmetes,&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">testet-lelket megtörő módszereibe,&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">tanúi lehetünk a mindenkori értelmiségi&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">élveboncolásának.</span></div>

Bővebben
Hogyan veszejtsük el a vámpírt

Mindennapi ​pusztaság

Zvonko Karanović

Zvonko Karanović költészete sajátosan beat életérzést sugall. Ugyanakkor távol tartja magát a hivalkodó és divatos megnyilatkozásoktól. Jól tudja, elaknásított mezőn élünk, amelyet időről időre robbanások ráznak meg, és senki sem diagnosztizálhatja pontosan, hol fog robbanni legközelebb. Költészete reflexiók sorozata arra az időszakra, amelyben élnünk adatik.

Bővebben
Mindennapi ​pusztaság

A keresztény Európa határán

<div>A belgrádi Collegium Hungaricum 2014. július 1-jei megnyitása óta immáron nem &nbsp;első alkalommal teszünk kísérletet arra, hogy történészkonferenciát szervezzünk a magyar–szerb közös múlt bemutatására. 2016 őszén&nbsp;<i>Csaták, amelyek összekötnek</i> címmel&nbsp;szerveztünk magyar és szerb történészek részvételével sikeres konferenciát, amelynek&nbsp;előadásait 2017-ben könyv formájában is megjelentettük.&nbsp;A magyar–szerb közös múlt rendkívül változatos volt attól a pillanattól fogva, hogy&nbsp;népeink, államaink egymással érintkezésbe kerültek. Sajnos hajlamosak vagyunk csak&nbsp;azokra a periódusokra emlékezni, amikor közös történelmünk lapjait nem az együttműködés&nbsp;jellemezte, hanem a gyakran rendkívül véres konfliktusok. Pedig rengeteg pozitív&nbsp;példa is akadt együttélésünk ezer esztendeje alatt. (...) Sok munka áll még előttünk, hogy részletes, alapos képet kapjunk közös múltunkról. &nbsp;<span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">De úgy gondolom, ezt a munkát mindenféleképpen folytatni kell, magyar és szerb&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">történészeknek egymással szoros együttműködésben. Csak így érhetjük el, hogy jobban&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">megismerjük egymást, a másik fél kultúráját, szokásait, hagyományait, hiszen ez az&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">egyetlen útja annak, hogy békésen élhessünk egymás szomszédságában. (Dr. Pintér Attila nagykövet)</span></div>

Bővebben
A keresztény Európa határán

Tanulj velünk magyarul! (1. osztály)

Pámel Gizella, Vojnak Csorba Adrianna

<div>A <i>Tanulj velünk magyarul!</i> című tankönyvpótló sorozatot, amelynek e kiadvány az első kötetét képezi, a magyart környezetnyelvként tanuló diákok és az e tantárgyat oktató pedagógusok számára&nbsp;készítettük. Az elmúlt időszakban kihívások elé állított bennünket e tárgy tanítása, hiszen nem&nbsp;<span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">állt rendelkezésünkre se tankönyv, se tanterv.&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">Célunk a tanulók szókincsének bővítése, valamint a környezetnyelv megszerettetése. Tudatosítani&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">szeretnénk a gyermekekben azt, hogy mennyire fontos a környezetünkben élők nyelvének és&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">kultúrájának megismerése és tisztelete. Reményeink szerint a diákok e könyvek által igényt éreznek&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">majd a magyar nyelv további fejlesztésére és tanulására.&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">A tankönyvpótlók feladatait úgy állítottuk össze, hogy azok egymásra épüljenek, változatosak,&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">játékosak és egyben motiválóak legyenek. Mondókákkal, kiszámolókkal, énekekkel, körjátékokkal&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">igyekeztünk megismertetni a diákokat, és ezáltal színesebbé tenni az órákat. Az előrelátott dalos játékok&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">és mondókák lehetővé teszik a tanulók mozgás iránti igényének kielégítését, és szórakoztatva&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">fejlesztik nyelvi képességeiket.&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">Egyes tananyagokat kreatív feladatokkal egészítettünk ki. Ezeknek a feladatoknak a célja változatossá&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">és érdekessé tenni a tanulási folyamatot, ugyanakkor hozzájárulni a gyerekek kreativitásának&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">fejlesztéséhez.&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">Jelen kiadvány, amely az általános iskolák első osztálya számára készült, a következő témaköröket&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">öleli fel: az iskola, az otthon és a család, a közvetlen környezet, az idő (az óra, a napok, a hónapok&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">és az évszakok), a számok és a színek, valamint az ünnepek. Minden témakörnél igyekszünk&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">a leggyakrabban használatos fogalmakkal megismertetni a diákokat. Így például az iskola témakörnél&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">tanulandó szavak a tanteremben előforduló bútorokra és a legfontosabb tanszerekre vonatkoznak.&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">Az óra (az időmérés) tanításánál első osztályban csak az egész órák leolvasására fektettük&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">a hangsúlyt. A számok tanítása az első félévben tízig, míg a második félév végére húszig terjed ki.&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">Fontosnak tartottuk a magyar ünnepek, hagyományok és jeles napok (például: a Mikulás, a karácsony&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">és a húsvét) bemutatását. Az ünnepekhez fűződő kreatív foglalkozásoknál figyelembe vettük&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">a diákok életkori sajátosságait is. </span>Jó munkát, kellemes időtöltést kívánunk! <span style="font-size: 1rem; letter-spacing: 0.3px;">(A szerzők)</span></div>

Bővebben
Tanulj velünk magyarul! (1. osztály)

Egyre bővülő e-könyves választék

Tekintse meg legújabb e-könyveinket!

Egyre bővülő e-könyves választék

Regisztráljon!

Regisztrált felhasználóink egyedi kedvezményekben részesülnek.

Könyvesboltok

Vajdaság-szerte és Magyarországon számos könyvesboltban találkozhat Forum-kiadványokkal.

Könyvbemutatók

Találkozzon szerzőinkkel! A Forum évente közel 150 könyvbemutatót szervez.

Legfrissebb híreink

Értesüljön könyvbemutatóinkról és egyéb híreinkről

jún.
14
Bíró Tímea: Hosszú | Könyvbemutató és kiállítás

Bíró Tímea: Hosszú | Könyvbemutató és kiállítás

2021. június 20., 17.00 óra, Gion Nándor Emlékház, Szenttamás

Bővebben
jún.
11
Várady Tibor: Népellenes mosoly | Könyvbemutató

Várady Tibor: Népellenes mosoly | Könyvbemutató

2021. június 22., 18.00 óra, Óbecsei Népkönyvtár

Bővebben
jún.
11
Mák Ferenc: Cicelle virágoskertjének díszei | Könyvbemutató

Mák Ferenc: Cicelle virágoskertjének díszei | Könyvbemutató

2021. június 17., 18.00 óra, Zentai Alkotóház

Bővebben
Ukidanje pecata

Copyright ©2021Forum Könyvkiadó Intézet.Minden jog fenntartva.Általános felhasználási feltételekAdatvédelmi tájékoztató

Verified By VisaMasterCard SecureCodeChipcard ADVisaMasterCard LogoMaestro LogoDinaCard